KKU VPN / KKUNET@Home

บริการเครือข่ายแบบเสมือน ใช้งานจากสถานที่ต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยแต่เหมือนใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
สะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ทั่วโลก

คู่มือการใช้งาน / vpn manual

Windows Vista ขึ้นไป

  • (Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10)

Linux

Mac OS X

Android

Frequently asked questions (FAQ)

  • username / password ในการเข้าใช้งาน
    • username / password ตัวเดียวกันกับที่ใช้ login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า KKU account
  • username / password ถูกต้องแต่เข้าใช้งานไม่ได้
    • ให้เปลี่ยน password ที่ https://password.kku.ac.th แล้วลองเข้าใข้งานใหม่
  • ลืม password